Kolumni

Navigoiden kohti kestävyysmuutosta

CICAT2025-tutkimuskonsortio tutkii kestävyysmuutosprosessia kaupunkiorganisaatiossa.

Projekti on nykyorganisaatioiden keino saada aikaan muutos.

Projektien avulla organisaatiot pystyvät tunnustelemaan kehkeytyviä yhteiskunnallisia muutoksia, kuten kestävyysmuutosta ja kiertotaloutta, joissa niiden on syytä olla mukana. Projektit sysäävät alkuun muutoksen omassa organisaatiossa. Niiden etuna on mukautuvuus, joustavuus, innovatiivisuus ja väliaikaisuus muutokseen kytkeytymisessä.

Teemme parhaillaan tutkimusta, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä projektitiimin työstä ja projektin vaikuttavuudesta. Tutkimuksen kohteena on kestävyysmuutosprosessi kaupunkiorganisaatiossa. Projektitiimi työskentelee luodakseen kestävän kiertotalouden toimintaperiaatteita kaupunkiorganisaatioon, esimerkiksi markkinavuoropuheluun kaupungin ja yritysten välillä.

Tarkastelemme kaupungin pysyvää organisaatiota ja projektia kahtena erilaisena tilana. Projekti on tilapäinen, koko ajan muotoutuva tila. Pysyvä organisaatio taas on vakiintunut tila, jota määrittävät vallitsevat hierarkiat, toiminnot ja tulosyksiköt. Projektitiimi luo uudenlaista muutosjohtamisen tilaa navigoimalla, etsien väyliä ohi saarien ja karikoiden ja haistellen suotuisia tuulia muutoksen mahdollistamiseksi.

Navigoidessaan projektin työntekijät hyödyntävät erilaisia kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tyylejä keskustellessaan ihmisten kanssa eri puolilla organisaatiota. He tarkkailevat omaa toimintaansa, analysoivat käytyjä keskusteluja, oppivat kokemuksista ja ovat valmiita muuttamaan suuntaa herkästi. Navigoidessaan he tunnistavat hämäriä poukamia ja matalia kulkuväyliä, joihin heidän on uskallettava mennä, jotta uusia väyliä voi löytyä tai sellaisen voi raivata auki. He eivät tiedä etukäteen, onnistuuko navigointi. Toisinaan väylä avautuu vaivattomasti, toisinaan he törmäävät hidastavaan karikkoon. Usein käy niin, että karikon jälkeen väylä avautuu moneen eri suuntaan.

Navigoiminen jättää jäljen ja luo tilaa muutokselle. Muutos tapahtuu päivittäisessä arkisessa työssä. Tila avartuu, kun ihmiset oman organisaation eri yksiköissä ja sidosryhmäorganisaatioissa kiinnostuvat, osallistuvat ja parhaimmillaan sitoutuvat kestävän kiertotalouden edistämiseen. Tilan avaamiseksi projektin työntekijät haastavat vakiintuneita sääntöjä, uskomuksia ja käytäntöjä rohkeasti. He tekevät jatkuvaa arkista vuorovaikutustyötä ja tarttuvat rohkeasti organisaation toimintatapoihin, joiden uudistaminen edistäisi kestävyysmuutosta. Nähdessään avautuvia mahdollisuuksia projektin työntekijät poikkeavat alkuperäisestä strategisesta suunnitelmasta ja tarttuvat kunnianhimoisesti avautuvaan muutoksen mahdollisuuteen.

Muutosjohtamisen tilat ovat toimimisen ja mahdollisuuksien tiloja. Ne ilmaantuvat arkisessa tekemisessä, navigoidessa, väyliä etsien. Väyliä voi myös luoda tarkoituksellisesti, karikoita ja matalikoita raivaten. Siten projekti avaa tilan, joka säilyy vielä senkin jälkeen, kun projekti on päättynyt. Projektitiimi voi levähtää satamassa ja kerätä voimia navigoimiseen uusilla vesillä.

Jatta Pitkänen on väitöskirjatutkija ja Hanna Lehtimäki professori Itä-Suomen yliopistossa. Ari Jokinen on vanhempi tutkija Tampereen yliopistossa.

Jatta PitkänenJatta Pitkänen
Hanna LehtimäkiHanna Lehtimäki
Ari JokinenAri Jokinen