Helsingille kiertotalouskartta

Facebooktwitterlinkedin

Helsingin kaupunki on saanut valmiiksi kierto- ja jakamistalouden tiekartan, jota se on valmistellut osana Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi tiekartan 13.5.2020.

Kiertotalousteema on nyt ensimmäistä kertaa mukana parhaillaan päivitettävässä kaupungin ympäristöpolitiikassa. Tavoitteena on, että vuoteen 2050 mennessä kaupunki toimii hiilineutraalissa kiertotaloudessa, jossa luonnonvaroja käytetään kestävästi ja tuotteiden ja materiaalien arvo säilytetään kierrossa mahdollisimman pitkään.

 

Kiertotalouskriteerit Helsingin tontinluovutusehtoihin

 

Helsinki haluaa huomioida kiertotalousnäkökohdat rakentamisen koko prosessissa, maankäytön suunnittelemisesta lähtien.

Kaupunki uskoo, että jos vuoteen 2035 mennessä onnistutaan toteuttaa maankäytössä ja rakentamisessa hiilineutraalia kiertotaloutta, voidaan välttää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä.

Esimerkiksi Malmin lentokentän alueen esirakentamisessa pystytään välttämään 60 prosenttia muutoin syntyvistä päästöistä, jos käyttöön otetaan kiertotalouden mukaisia ratkaisuja.

Kaupunki aikoo pilotoida kiertotalouskriteereiden käyttöä muun muassa tontinluovutusehdoissa.

Kaupungille tullaan myös luomaan sisäinen toimintamalli infrarakentamisen ylijäämämateriaalien hyödyntämiselle.

Neljälle katu-, rata-, puisto- ja esirakentamisen hankkeelle tehdään elinkaaripilottihankkeet ja lasketaan niille hiilijalanjälki.

Talonrakentamisessa toteutetaan muuntojoustavuutta ja käytetään uusiomateriaaleja. Purkukohteiden rakennusosia pyritään saamaan uudelleenkäyttöön toimintamallien avulla.

 

Helsinki luopuu tarpeettomasta muovista

 

Toinen tiekartan painopiste ovat hankinnat. Helsingin kaupunki tekee vuosittain hankintoja yli kahden miljardin euron edestä.

Kaupunki aikoo ottaa hankintoihin kiertotalouden kriteereitä. Tavoitteena on, että vuonna 2025 näitä kriteereitä on kaikissa kaupungin hankinnoissa. Vuonna 2035 tavoitteena on neitseellisten luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja jätteen synnyn ehkäisy.

Kaupunki aikoo luopua tarpeettoman muovin käytöstä omissa hankinnoissaan.

Kiertotalouden mukaista on myös suosia palveluhankintoja tuotehankintoihin silloin, kun niiden elinkaarivaikutukset ovat parempia.

 

Koulutilat käyttöön viikonloppuisin

 

Painopisteenä tiekartassa on myös jakamistalous ja sen tuomat uudet bisnesmahdollisuudet. Kaupunki haluaa toimia alustajana ja mahdollistajana urbaaneille ja teollisille symbiooseille.

Kaupunki esimerkiksi suunnittelee ottavansa käyttöön bio- ja kiertotalousyrityksiä palvelevan toimintamallin.

Helsinki haluaa saattaa hallinnassaan olevia tyhjiä ja vajaakäyttöisiä tiloja nykyistä paremmin käyttöön. Tilojen käytölle luodaan seuranta- ja tilavarausjärjestelmä.

Helsinki kiinnittää huomiota myös viherjätteisiin. Viherjätteiden ravinteet halutaan uudelleenkäyttöön.

 

Kuva: Scanstockphoto. Helsingin kaupunki haluaa nykyiset tilat entistä parempaan käyttöön.

Facebooktwitterlinkedin