Jätettä soran sijasta

Facebooktwitterlinkedin

Jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa helpottava niin sanottu MARA-asetus on hyväksytty valtioneuvostossa 7. joulukuuta 2017.

Kun jatkossa rakennetaan esimerkiksi väyliä, kenttiä, valleja tai teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteita, näiden rakentamisessa voidaan käyttää luonnon soran ja maa-aineksen sijasta jätteitä. Näin luonnon hiekka- ja sora-alueet säästyvät. Samalla vältetään jätteen loppusijoittamisesta aiheutuvia jätekustannuksia.

 

Metsäautotiet tuhkamurskeesta

Luonnon kiviainesta voi korvata esimerkiksi betonimurskeella, eräillä lentotuhkilla, leijupetihiekalla, yhdyskuntajätteen polttolaitoksella syntyvällä, käsitellyllä pohjakuonalla, tiilimurskeella, asfalttimurskeella ja -rouheella, valimohiekalla, kalkeilla sekä rengasrouheella tai kokonaisilla renkailla.

Metsäautotien rakentamisessa voi jatkossa käyttää lentotuhkan ja kiviaineksen seosta eli niin sanottua tuhkamursketta.

Eräiden jätemateriaalien käyttö tietyissä rakenteissa on kuitenkin kielletty. Esimerkiksi betonimursketta ja käsiteltyä jätteenpolton pohjakuonaa ei saa käyttää vallirakenteissa. Rajoitukset pyrkivät ohjaamaan kyseiset jätemateriaalit jatkojalostukseen ja sitä kautta laadukkaampaan hyödyntämiseen muissa asetuksen tarkoittamissa maarakentamiskohteissa.

Jotta jätteistä tulisi rakennustuotteet korvaavaa materiaalia, yritysten on kehitettävä jätteiden käsittelyä niin, että ne ovat ympäristön kannalta turvallisia ja täyttävät tekniset vaatimukset. Esimerkiksi betonimurskeen palakokoa pienennetään 150 millimetristä 90 millimetriin, mikä tarkoittaa, että betonijäte on jatkossa murskattava ennen hyödyntämistä.

 

Raja-arvot rakennekohtaisesti

Jätteiden hyödyntämiseen ei enää tarvitse hakea ympäristölupaa. Rekisteröintimenettely vähentää yritysten hallinnollista taakkaa. Rakennusmääräysten noudattaminen osoitetaan lakisääteisellä suunnitelmalla, luvalla, ilmoituksella tai kunnan rakennusjärjestyksellä.

Eräillä herkillä alueilla, kuten esimerkiksi 1- ja 2-luokan pohjavesialueilla ja lasten leikkipuistoissa, jätteiden käyttö maarakentamisessa vaatii ympäristöluvan.

Haitallisten aineiden liukoisuuden raja-arvot ovat rakennekohtaisia toisin kuin nykyisessä asetuksessa, jossa raja-arvot on annettu materiaalikohtaisesti.

Päätös MARA-asetuksesta: http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8057336b

Kuva: Scanstockphoto. 

Facebooktwitterlinkedin