Raportti: Talous kasvaisi ja planeetta hyötyisi, vaikka kulutusta vähennettäisiin

Kuva: Global Resource Outlook 2024 -raportti luo toivoa siitä, että jämäköillä kestävyystoimenpiteillä maailma voi vielä pienentää luonnonvarojen kulutustaan. Ylikulutus on tärkein syy ilmastokriisiin, luontokatoon ja saastumiseen.
Facebooktwitterlinkedin

On myytti, etteikö talous voisi kasvaa, vaikka luonnonvarojen ylikulutus pysähtyisi ja kääntyisi laskuun.

Tuore Global Resources Outlook 2024 -raportti toteaa, että tarkkaan kohdennetut kestävyystoimenpiteet pystyvät vähentämään resurssien kulutusta ja negatiivisia ympäristövaikutuksia, ja tuottaa samaan aikaan sosioekonomista hyvinvointia kaikille.

YK:n ympäristöohjelma UNEP ja kansainvälinen resurssipaneeli IRP koostavat 15 vuoden tutkimustiedon ja toteavat, että maailma ei voi jatkaa nykyisellä uralla, vaan on toteutettava kestävyysmurros nopeasti.

80 prosentin päästösäästöt

Jos raportin ehdottamat mittavat kestävyys- ja kiertotaloustoimenpiteet ja näitä ohjaavat politiikkatoimet otettaisiin laajasti käyttöön, vaikutukset olisivat positiivisia sekä taloudelle, ihmisten hyvinvoinnille, että ympäristölle ja ilmastolle.

Vuonna 2060 maailman bruttokansantuote olisi kolme prosenttia suurempi kuin perinteisissä, historiallisissa ennusteissa. Ihmisten hyvinvointi (Inequality-adjusted Human Development Index) puolestaan kohenisi seitsemän prosenttia.

Materiaalien kulutuksesta leikkautuisi pois kolmekymmentä prosenttia ja kasvihuonekaasupäistöistä peräti 80 prosenttia.

Korkean elintason maat vastuussa

Resurssien kulutus on kolminkertaistunut viimeisten 50 vuoden aikana.

Raportti korostaa, että korkean elintason maat kuluttavat kuusi kertaa enemmän materiaaleja ja ovat vastuussa kymmenkertaisista ilmastovaikutuksista verrattuna matalan tulotason maihin.

Jos maailma jatkaa nykytahdilla, resurssien kulutuksen ennustetaan kasvavan 60 prosenttia vuodesta 2020 vuoteen 2060. Kulutus kasvaisi sadasta miljardista 160 miljardiin tonniin.

Tämänkaltainen ylikulutus suistaisi yhteiskunnat ja ekosysteemit tuhoon.

Muutoksia tärkeimmillä toimialoilla

Raportti listaa kriittisiä alueita, joilla kulutus ja tuotanto tulisi nopeasti muuttaa selvästi nykyistä resurssitehokkaammiksi ja kestävämmiksi.

Muutoksia vaaditaan etenkin niillä toimialoilla, jotka kuluttavat eniten luonnonvaroja eli rakentamisessa, ruoantuotannossa, liikkumisessa ja energiantuotannossa.

Avaimena on tarkastella kysyntää, ei pelkästään tuotantoa, ja tarkastella sitä siitä lähtökohdasta, mitä ihminen aidosti tarvitsee hyvinvointiinsa ja miten tämä tarve toteutetaan reilusti ja kiertotalouden keinoin.

Päätösten perusteiksi tulisi ottaa tiedepohjaisuus ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Esimerkiksi nykyistä kasvispohjaisempi ruokavalio vähentäisi maatalouden tarvitsemaa pinta-alaa.

Joukkoliikenne ja jakamispalvelut vähentäisivät sekä päästöjä että energiankulutusta.

Nykyistä muuntojoustavammat rakennukset ja rakennusosien uudelleenkäyttö vähentäisivät rakennusmateriaalien kulutusta.

Esteitä tiellä

Raportti tunnistaa useita rajoitteita, jotka tällä hetkellä estävät kestävyyssiirtymän etenemistä.

Markkinat eivät tällä hetkellä laske lainkaan hintaa luonnonvarojen ylikulutuksesta aiheutuville ympäristöhaitoille tai sosiaalisille haitoille. Päinvastoin, kestämättömiä tuotannon ja kulutuksen malleja tuetaan ja kannustetaan monin tavoin.

Resurssien hallinta on sirpaleista ja toimitusketjut monimutkaisia. Kokonaiskuvaa ei ole kellään. Järjestelmätasolla kulutusta on vaikea ohjata ja hallinnoida.

Kulutus on hyvin resurssi-intensiivistä. Markkinointi ja jopa kansalliset politiikkatoimet yllyttävät ihmisiä ostamaan yhä enemmän. Toisaalta markkinoilla ei juuri ole aidosti kestäviä vaihtoehtoja.

Haitoille hinta

Raportti suosittelee politiikkatoimia viidellä alueella, jotta näitä esteitä ja rajoituksia voisi purkaa.

Kestävyyssiirtymästä institutionalisoitu osa hallintoa:

– Globaalit ja kansalliset kestävyystiekartat, resurssien kulutuksen vähentämisen skenaariot ja ympäristösopimukset käyttöön

Finanssipolitiikka ohjaamaan kohti resurssien kestävää käyttöä:

– Luonnonvarojen käyttöönoton aiheuttamat ympäristövaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset sekä niiden aiheuttamat kustannukset huomioon esimerkiksi hinnoittelussa

– Julkisten tukien tarkastelu ja uudelleenohjaaminen kestävään resurssien käyttöön

– Yksityinen rahoitussektori kestävän resurssien käytön tueksi

– Julkiseen rahoitukseen ja keskuspankkien kriteereihin mukaan riskit, joita resurssien ylikulutuksesta aiheutuu

Maailmankaupasta kestävyyssiirtymän moottori:

– Kauppasopimuksiin ehtoja ympäristöllisestä ja sosiaalisesta kestävyydestä, haitoille hinta

– Tiukempaa regulaatiota hyödykemarkkinoille, jotta paikalliset luonnonvarojen tuottajat saavat nykyistä reilumman osan arvonlisästä

Kestävästä kulutuksesta pääsääntö:

– Kestämättömille ja resurssi-intensiivisille tuotteille markkinarajoituksia

– Vain tieteeseen perustuvia vihreitä väittämiä

– Ei vastuuta vain kuluttajan harteille, vaan markkinoille saataville vastuullisesti tuotettuja ja kestäviä vaihtoehtoja

Kiertotalouden mukaisia bisnesmalleja:

– Kiertotaloustiekartat yrityksiin ja organisaatioihin, niiden säännöllinen seuranta relevanteilla mittareilla

– Regulaatio ohjaamaan kohti kiertotalouden liiketoimintamalleja

– Kiertotalouden kyvykkyyttä ja osaamista koulutuksella ja työn ohjauksella

Lisäksi raportti ehdottaa toimia resurssitehokkuuteen, ilmastopolitiikkaan, ruokajärjestelmiin ja reiluun siirtymään.

Resurssitehokkuuteen:

– Ekologinen verouudistus, jossa siirrytään resurssien kulutuksen verotukseen

– Lisää investointeja resurssitehokkuuteen

– Rakennuskanta ja rakennusmateriaalit kestävään käyttöön

– Kompakti kaupunkirakenne, kestävät liikkumismuodot

Ilmastoon ja energiantuotantoon:

– Hiilelle hinta, hiilidioksidin talteenottoon kannusteita

– Sähköistyminen, energiatehokkuus, uusiutuva energia

– Bioenergiaan liitettävä hiilidioksidin talteenotto

Ruokaan ja maankäyttöön:

– Ennallistaminen, suojelu, vedenkulutuksen vähentäminen

– Terveelliset ruokavaliot, jotka eivät perustu nykyisellä tavalla lihaan ja maitotuotteisiin

– Vähemmän ruokahävikkiä

Reiluun siirtymään:

– Globaali resurssien ja hiilibudjetin jakaminen ja maksut

– Kestävyyssiirtymän nettotalousvaikutukset positiivisia

Global Resource Outlook 2024 -raportin huomioista keskustellaan maailman kiertotalousfoorumissa eli World Circular Economy Forumissa Brysselissä 15. huhtikuuta 2024 alkaen.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Global Resource Outlook 2024 -raportti luo toivoa siitä, että jämäköillä kestävyystoimenpiteillä maailma voi vielä pienentää luonnonvarojen kulutustaan. Ylikulutus on tärkein syy ilmastokriisiin, luontokatoon ja saastumiseen.

Facebooktwitterlinkedin