Ravita-menetelmä hyödyntää tehokkaasti jäteveden fosforin ja hiilen

Poistovesitunneli Blominmäessä
Facebooktwitterlinkedin

HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) kehittämät uudet käsittelymenetelmät mahdollistavat jäteveden ravinteiden ja hiilen tehokkaan talteenoton ja hyödyntämisen myös suuressa mitassa.

Asia osoitettiin juuri päättyneessä kaksivuotisessa Rahi-hankkeessa.

HSY:n Ravita-teknologialla erotetaan fosfori jätevedenpuhdistamossa syntyvästä lietteestä vasta puhdistuksen jälkikäsittelyvaiheessa, jossa fosforia ja kiinteää ainesta poistetaan jätevedestä esimerkiksi kiekkosuodatuksen avulla.

Menetelmällä saadaan talteen yli 60 prosenttia fosforista, mikä vähentää vesistöihin päätyvää ravinnekuormaa merkittävästi. Talteenotettu fosfori jalostetaan fosforihapoksi.

Sopii käyttöön myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella

Ympäristöministeriön tukemassa Rahi-hankkeessa testattiin muun muassa Ravitan välituotteen eli kemiallisen lietteen tuotantoa täydessä laitosmitassa. Myös prosessin liuotus- ja uuttovaiheet skaalattiin täyden mitan koelaitosta varten.

HSY toteutti hankkeen yhteistyössä Jyväskylän Seudun Puhdistamon ja Porvoon veden kanssa. Tulosten perusteella prosessi sopii useille suomalaisille puhdistamoille.

Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamossa toteutetuissa koeajoissa onnistuttiin tuottamaan Ravita-prosessiin jalostettavaksi soveltuvaa lietettä puhdistamon jälkisuodatusvaiheessa.

Lietehiilellä monia hyviä ominaisuuksia ja käyttökohteita

Rahi-hankkeessa pilotoitu pyrolyysiprosessi jalostaa fosforin talteenottoa edelleen ja sitoo samalla osan lietteen hiilestä stabiiliin muotoon. Lopputuotteena muodostuu puuhiilen tapaista lietehiiltä.

Hankkeessa optimoitiin pyrolyysiprosessia koetoimintalaitoksessa ja tutkittiin mahdollisuuksia lietehiilen hyödyntämiseen esimerkiksi biojätteen mädätysprosessissa ja lannoitteena. Työssä oli mukana Hämeen ammattikorkeakoulu.

Tulosten mukaan lietebiohiilen lisääminen vakauttaa biojätteen mädätysprosessia, hillitsee haitallisten rikkivetyjen määrää biokaasussa, sitoo ammoniumtyppeä lietehiileen ja lisää mahdollisuuksia hiilen pitkäaikaiseen varastointiin maahan mädätteen mukana.

Lietehiilen lannoitevaikutuksista saatiin lupaavia tuloksia kasvatus- ja peltokokeissa.

Teksti: Päivi Ikonen/ Kemiamedia.fi

Kuva: Elina Saarinen. Uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo Espoossa on sijoitettu kallioluolastoon maan alle.

Facebooktwitterlinkedin