Vielä ehtii lausua MARA-luonnoksesta

Facebooktwitterlinkedin

2.12.2016

Jätteiden maarakentamiskäyttöä säätelevä niin sanottu MARA-asetuksen esitys on saatu valmiiksi ja lähetetty lausunnoille 11. marraskuuta.

Lausuntokierros on lyhyt: vain neljä viikkoa. Lausunnot tulee antaa viimeistään 9. joulukuuta.

Asetus korvaa vanhan jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa säädelleen asetuksen vuodelta 2006. Rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa tehdään kokonaan uusi niin sanottu MASA-asetus, jonka esitys tulee lausuntokierrokselle alkuvuodesta 2017.

Kokonaisuudistuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa jätteiden hyötykäyttöä niin, ettei hyötykäyttöön tarvitsisi tietyissä tapauksissa hakea ympäristölupaa, vaan hyödyntäminen onnistuisi ilmoitusmenettelyllä sähköisellä lomakkeella.

Monet teollisuuden sivuvirrat ja rakentamisen ylijäämämaat olisivat hyödyntämiskelpoisia sellaisenaan tai käsiteltyinä. Niitä käyttämällä voitaisiin korvata neitseellisiä kiviaineksia ja joissain tapauksissa jopa parantaa rakenteen ominaisuuksia. Materiaalien jäteluonne on kuitenkin käytännössä vaikeuttanut hyödyntämistä.

Uusi MARA-asetus tuo ilmoitusmenettelyn piiriin uusia jätemateriaaleja ja laajentaa soveltamisalaa, siis sitä, mihin maarakentamiskohteisiin jätteitä voi käyttää. Esimerkiksi väliaikainen varastointi hoituu jatkossa ilmoitusmenettelyllä. Käytäntöjä ei sovelleta I- ja II-luokan pohjavesialueilla.

Liitteissä kerrotaan asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet ja rakenteet (liite 1), haitallisten aineiden raja-arvot ja muut laatuvaatimukset sekä enimmäispaksuudet rakenteissa (liite 2) sekä jätteen laadunhallinta (liite 3).

Soveltamisalaan kuuluvat jätteet on lueteltu liitteissä. Näin listaa voi tarvittaessa täydentää tarvitsematta muuttaa itse asetusta. Esimerkiksi rengasrouhe, tiili -ja asfalttimurske ja jätteenpolton kuona kuuluisivat jatkossa uusina jätejakeina MARA-asetuksen soveltamisalaan.

Ympäristökelpoisuusuuden laskentaperusteet uudistetaan niin, että laskenta pohjautuu todellisiin käyttökohteisiin ja rakenteisiin. Raja-arvot ja käytettävän jätteen määrä riippuvat maarakentamiskohteesta.

Laadunvarmistukseen ja dokumentointiin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Kohteet, joihin käytetään jätemateriaaleja, tullaan merkitsemään maaperän tietojärjestelmään, mikä auttaa rakenteiden elinkaarihallinnassa.

MARA-asetus on tarkoitus saada voimaan kesällä 2017. Asetus vaatii Euroopan komission ennakkonotifiointia, joka alkaa tammikuussa. Tarkasteluaika kestää noin kolme kuukautta.

 

Joustavuus plussaa

Aluepro Oy, Motiva ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut ry järjestivät marraskuussa työpajan, jonka osanottajat kommentoivat tuoreeltaan MARA-asetusesityksen hyviä ja huonoja puolia.

Työpajan osanottajat edustivat jätteiden tuottajia, kierrätysmateriaalien jalostajia ja käyttäjiä.

He pitivät asetusehdotuksessa hyvänä sitä, että päätettiin tehdä laaja kokonaisuudistus, vaikka asetus onkin siksi viivästynyt. Asetuksen rakenne sallii nyt joustavasti uusien materiaalien liittämisen MARAn piiriin. Sähköinen menettely edistää tasavertaisuutta ja nopeuttaa prosesseja. Myös kokonaispitoisuusmäärityksistä liukoisuusmäärityksiin siirtyminen miellyttää työpajalaisia. GreenDeal-sopimuskäytäntöjä voisi soveltaa myös MARA-puolella.

Nielujen muodostuminen on haaste, mutta toisaalta InfraRYL-laatuvaatimusjärjestelmä tulee edistämään betonimurskeen käyttöä. Odotukset yhden viranomaisen (VAVI) toimintaa kohtaan ovat suuret. Toimijat odottavat tasavertaisuutta ja yhdenmukaisia päätöksiä.

Käyttäjät toivovat, että he voisivat saada ilmoituslomakkeen kommenttikierrokselle ennen sen käyttöönottoa.

Työpajalaiset ennakoivat, että laadunhallintajärjestelmän hyväksynnässä ja valvonnassa voi tulla hankaluuksia.

Facebooktwitterlinkedin