EEA:n ympäristöraportti: Valopilkkuja jätehuoltosektorilla

Facebooktwitterlinkedin

12.3.2015

Jätehuoltosektori on ympäristönäkökulmasta yksi niistä harvoista aloista, jotka ovat kehittymässä positiiviseen suuntaan.

Euroopan ympäristövirasto EEA:n (European Environment Agency) koostamien tietojen mukaan 21 maata 31:stä on onnistunut kasvattamaan jätteiden kierrätysastettaan vuosina 2004 – 2012.

Kaatopaikalle sijoitettujen jätteiden määrä on pudonnut 27 maassa 31:stä. Jätteen kaatopaikkaaminen on vähentynyt eniten Puolassa, Iso-Britanniassa ja Virossa.

EEA-maiden keskimääräinen kierrätysaste on noussut 29 prosenttiin vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2004, jolloin se oli 22 %.

Ympäristötavoitteeseen ei päästä

EEA julkaisi juuri ympäristön tilaa ja tulevaisuutta kuvaavan SOER 2015 -raporttinsa, joka tehdään joka viides vuosi. EEA on selvittänyt globaalilla, alueellisella sekä kansallisella tasolla, kuinka Euroopassa on onnistuttu etenemään kohti 7. ympäristöohjelmassa asetettua tavoitetta sovittaa ihmisen toiminta maapallon kestävyysrajoihin vuoteen 2050 mennessä.

Vaikka EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikka on vaikuttanut myönteisesti, emme tule nykymenolla saavuttamaan tätä tavoitetta.

EEA ja kansainväliset asiantuntijat ovat tarkastelleet, kuinka hyvin maapallolla menee luonnon monimuotoisuuden ja puhtauden, resurssitehokkuuden ja hyvinvoinnin näkökulmista. Selvitys antaa melko synkän kuvan kehityksestä.

Luonnon monimuotoisuus vähenee yhä, etenkin vesistöissä. Ekosysteemien rapautuminen uhkaa eurooppalaisten taloudellista tuotantoa ja ihmisten hyvinvointia.

Vaikka kasvihuonekaasupäästöt ovat pudonneet 19 prosenttia 1990-luvulta huolimatta siitä, että talous on kasvanut samassa ajassa 45 prosenttia, nyt tehdyt sopimukset eivät riitä siihen, että Eurooppa pääsisi tavoitteeseensa pudottaa kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia.

Myönteistä on, että jätehuolto on kehittymässä aiempaa parempaan suuntaan ja että ympäristöteollisuudella menee nyt hyvin: Sektori on kasvanut 50 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2011. Ympäristöteollisuus on ollut yksi harvoja menestysaloja vuonna 2008 alkaneen talouskriisin jälkeen.

Kiertotaloutta systeemitasolle

EEA toteaa, että tarvitaan perinpohjaisia systeemitason muutoksia tuotantoon ja kulutukseen, jotta maailma selviäisi kasvavien ympäristöhaasteiden puristuksessa.

Koko ruoan ja energian tuotanto, rakentaminen ja liikenne, rahoitus, terveydenhoito ja koulutus on muutettava sellaisiksi, että vältettäisiin ympäristövahinkoja, korjattaisiin ekosysteemejä, vähennettäisiin sosio-ekonomista epätasa-arvoisuutta ja mukauduttaisiin ilmastonmuutokseen ja resurssien niukkenemiseen.

Tarve resurssitehokkuudelle ja entistä kunnianhimoisemmille ympäristötavoitteille nousee raportissa voimakkaasti esille. Eurooppa on yhä riippuvaisempi tuontiraaka-aineista. Euroopan ekologinen jalanjälki on jo tuplasti maanosan kokoinen.

Muutoksessa kohti kiertotaloutta tuotantoa, kulutusta ja bisnesmalleja on muutettava niin, että materiaaleista hukataan yhä vähemmän jätteeksi.

Jätehuollolla menee paremmin

Eurooppa näyttää onnistuneen jo vähentämään jätteen syntyä ja jätemäärät näyttävät myös irtautuneen tuotannon ja kulutuksen kasvukäyristä. Tarkastellut maat tuottivat neljä prosenttia vähemmän yhdyskuntajätettä henkeä kohden vuonna 2012 kuin vuonna 2004.

Tosin maiden välillä on suuria eroja, ja 15 maassa 36:sta – mukaan lukien Suomessa – yhdyskuntajätteen määrä on kasvanut.

28 EU-maata ja Islanti ja Norja vähensivät tarkasteluaikana jätteen kaatopaikkaamista 31 prosentista 22 prosenttiin ja kasvattivat kierrätysastetta 28 prosentista 36 prosenttiin.

Tämä on myös pienentänyt jätehuollon kasvihuonekaasupäästöjä: Parantunut yhdyskuntajätehuolto on vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjen nettomäärää 27 EU-maassa, Sveitsissä ja Norjassa yhteensä 57 miljoonalla tonnilla vuosina 1990–2012.

Kierrätysteknologiaa parannettava

Huolimatta jätehuollon monista hyvistä kehitystrendeistä EEA nostaa esiin myös huolia. Raportti toteaa, että Euroopan maiden välillä on suuria eroja jätehuoltotasossa. Monet maat tulevat olemaan suurissa vaikeuksissa vuodeksi 2020 asetetun 50 prosentin kierrätysastetavoitteen kanssa.

Raportin mukaan Euroopassa on otettava käyttöön entistä parempaa kierrätysteknologiaa ja kasvatettava jätteen keräysasteita.

Raportti mainitsee huolena myös muutamiin maihin rakennetun jätteenpolttolaitosten ylikapasiteetin, joka saattaa vaikeuttaa jätehuollon kehittämistä kohti etusijajärjestyksen korkeampia tasoja.

Jätehuollon maakohtainen vertailuraportti on luettavissa EEA:n sivuilla:

http://www.eea.europa.eu/soer-2015/countries-comparison/waste

sekä: http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste

SOER 2015 -raportti:
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report/4-resourceefficiency

Facebooktwitterlinkedin