Hiilijalanjälki nollaan!

Facebooktwitterlinkedin

Vähähiilisyyteen pyrkimisestä on tullut monelle yritykselle paitsi kilpailuetu, myös elinehto.

Kestävän kehityksen asiantuntijapalveluja tarjoava Ecobio Oy järjesti tammikuun lopussa webinaarin, jossa se antoi vinkkejä yrityksille hiilijalanjäljen laskentamenetelmistä sekä päästöjen kompensoinnista.

Ecobion varatoimitusjohtaja Henrik Österlund kertoo, että vähähiilisyys vaikuttaa yrityksen arvonmuodostukseen monella tavalla. Sen avulla yritys voi vastata kuluttajien ja markkinoiden odotuksiin sekä erottautua kilpailijoista. Vähähiilisyys voi vahvistaa yrityksen brändiä ja hyväksyttävyyttä sekä luoda positiivista työnantajamielikuvaa. Se voi vaikuttaa jopa siihen, että yritys saa helpommin rahoitusta ja paremmat rahoitusehdot.

Toisaalta vähähiilinen toiminta tukee sujuvaa arvoketjuyhteistyötä. Energia- ja materiaalitehokkuus tuovat kustannustehokkuutta toimintaan.

 

Vältä, vähennä, vaihda, kompensoi

 

Österlundin mukaan yritysten kannattaisi ensin miettiä, millaisia vastuullisuusnäkökohtia arvoketjuun liittyy ja kuinka ilmastoriskit siihen vaikuttavat. Jos ilmastoasiat saavat arvioinnissa suuren merkityksen, kannattaa lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan ilmastotoimia.

Hiilijalanjälkilaskelmien avulla yritys voi tunnistaa asiat, joihin se voi eniten vaikuttaa. Siten voi asettaa kunnianhimoiset, aikataulutetut ja mitattavat tavoitteet. Käytännön toimien toteuttamista kannattaa seurata ja tuloksia mitata.

”Kiinnitä huomiota lisäarvoon: Miten yritys auttaa oman asiakkaansa hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa?”

Österlund tiivistää ilmastotoimet muutamaan ydintavoitteeseen: Vältä hiili-intensiivistä liiketoimintaa. Vähennä päästöjä eli toimi energia- ja materiaalitehokkaasti. Vaihda vähäpäästöisiin toimintatapoihin. Kompensoi loput päästöt.

 

Miksi hiilijalanjälki lasketaan?

 

Johtava konsultti Leena Tähkämö antoi vinkkejä yrityksen tai organisaation hiilijalanjäljen laskentaan.

Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta perustuu kansainvälisiin menetelmiin. Yrityksen oman toiminnan päästöt voi laskea GHG-protokollan menetelmällä (Greenhouse Gas Protocol). Laskentaa voidaan hyödyntää osana yritysvastuuraportointia.

”Ensin pitää päättää, mitä arvoketjun osia huomioi laskennassa. Vähintään on huomioitava omat suorat päästöt sekä energiankulutuksen tuottamat epäsuorat päästöt. Muutkin epäsuorat päästöt voi ottaa mukaan, mutta niiden laskenta on haasteellista, eikä yritys yleensä voi vaikuttaa niihin suoraan”, Tähkämö muistuttaa.

Toiseksi on päätettävä laskennan tarkkuustaso.

”Suosittelen tarkastelemaan, miksi laskentaa tehdään. Se vaikuttaa tarkkuustasoon. Tavoitteiden asettamiseen tarvitaan tarkat laskelmat.”

Yrityksen tuotteen tai palvelun hiilijalanjälkilaskenta perustuu elinkaariarvioon. Se on faktaan perustuva, systemaattinen menetelmä tuotejärjestelmän ympäristövaikutusten arviointiin elinkaaren eri vaiheissa.

Hiilikädenjälki puolestaan tarkoittaa yrityksen ilmastonmuutoksen hillintäpotentiaalia, eli se kertoo myönteisestä päästöjen vähentämisestä.

Österlund korostaa läpinäkyvyyden merkitystä laskennassa:

”Jos ei ole tietoa, miten mikäkin asia on laskettu, sellaisella laskelmalla ei tee mitään.”

 

Hiili pois kierrosta kauppapaikalla

 

Ecobio tarjoaa asiakkailleen päästöjen laskemisen ja päästövähennysten tekemisen jälkeen esimerkiksi Puro.earth:n kehittämää hiilenpoiston markkinapaikkaa.

Ideana on jäljelle jääneen hiilijalanjäljen nettonollaus. Yritys ”nollaa” päästämänsä hiilen todistamalla sertifikaateilla sen siirtyneen pois kierrosta pitkäaikaiseen varastoon.

Puro.earth käynnisti markkinapaikan maaliskuussa viime vuonna, ja nyt toiminta kattaa Pohjoismaat, Pohjois-Euroopan ja Sveitsin.

Kun jokin toimija saavuttaa hiilipäästöissään nettonegatiivisuuden, eli se poistaa hiiltä kierrosta enemmän kuin itse päästää, markkinapaikan avulla tämä toimija voi saada todennettuja sertifikaatteja ja myydä ylimääräisen hiilen poiston sellaiselle toimijalle, jonka on kompensoitava omia päästöjään.

”Nettonollaan pyrkivät yritykset ovat ostajia, nettonegatiiviset myyjiä. Puro.earth mahdollistaa kauppapaikkana näiden kahden kohtaamisen”, sanoo Puro.earth:n perustaja Marianne Tikkanen.

Hän korostaa, että Puro.earth:n missio on poistojen ja hiilivarastojen avulla kiihdyttää hiilen siirtymistä pois kierrosta ja ilmakehästä pitkäksi ajaksi. Kauppapaikka on markkinamekanismi, joka vähitellen tekee hiilipäästöjen nollaamisesta ja negatiivisiin päästöihin pyrkimisestä kannattavaa yrityksille.

”Alkakaa vaatia toimijoita näyttämään ympäristöseloste tai hiilijalanjälkilaskelma”, Tikkanen kannustaa.

 

Kuva: Scanstockphoto. Hiilijalanjäljen voi laskea organisaation toiminnalle tai yrityksen myymälle tuotteelle tai palvelulle. Hiilikädenäjlki kertoo myönteisistä, päästöjä vähentävistä vaikutuksista.

Facebooktwitterlinkedin