Hyvän ja pahan mitta

Facebooktwitterlinkedin

”Nykyiset talouden mittarit kuvaavat hyvin performanssia mutta huonosti impaktia.” Näin sanoo Annu Nieminen.

Jokin aika sitten hän alkoi iltaisin miettiä ”uutta pörssikurssia”: olisiko tapaa mitata, ovatko organisaatiot ja yritykset tuloksellisia tehtävässään saada maailmassa aikaan enemmän hyvää kuin pahaa. Siis sitä, ovatko planeetan ja ihmiskunnan resurssit parhaassa mahdollisessa käytössä.

Annu Nieminen perusti Upright-projektin viime elokuussa tavoittelemaan mahdotonta: Kuuden hengen tutkijaporukka kehittää laskentatapaa, jolla voi mitata kokonaisvaltaisesti minkä tahansa organisaation, tuotteen tai vaikkapa ammatin maailmalle aiheuttamat nettovaikutukset. Siis sen, tuottaako asia enemmän hyvää vai pahaa.

Vaikutusten arvioinnissa tutkijat käyttävät 80 miljoonan tieteellisen artikkelin tietokantaa. Ihmismieli ei pysty seulomaan tällaisia määriä tietoa ilman digitaalista, automaattista tietojen käsittelyä ja koneoppimista. Siksi tutkijaryhmä on valjastanut neuroverkon päättelemään artikkeleista syy-seuraus-suhteita. Tätä varten tutkijoiden on täytynyt enkoodata kaikki maailman tuotteet ja palvelut sanavektoreiksi, numeromuotoon, jota kone osaa lukea.

Nettoimpaktipuu on tapa havainnollistaa tulokset eli nettovaikutukset yksinkertaisessa ja vertailtavassa muodossa, jotta tuloksia voisi käyttää päätöksenteon tukena. Raamatun hyvän ja pahan tiedon puun mieleen tuovassa kuviossa nettoimpaktipuun rungosta erkanee oksia, jotka osoittavat, millaisia vaikutuksia tutkitulla organisaatiolla tai tuotteella on maailmaan. Vasemmalle kurottavat viivat näyttävät huonot vaikutukset, oikealle kurottavat taas hyvät vaikutukset niin taloudelle, resurssien käytölle kuin ympäristöllekin. Mittari huomioi myös sosiaalisen aspektin ja vaikutukset tiedon lisääntymiseen.

Ensimmäinen sovellus on jo muutamien suomalaissijoittajien käytössä. Seuraavaksi Upright tuo tiedot työntekijöiden ulottuville. Ennen vuoden vaihdetta tavalliset kuluttajatkin saavat apua. Enää vastuullisten ostopäätösten tekeminen ei edellyttäisi työlästä tiedonetsintää yksittäisistä tuotteista.

”Omien arvojen mukaiset valinnat eivät enää ole eliitin puuhaa vaan arvot vaikuttavat päätöksentekoon yhä yleisemmin.”

 

KUKA: Yrittäjä Annu Nieminen, Upright Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja.

MISTÄ: Helsingistä.

KOULUTUKSENI: Valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta Otaniemestä informaatioverkostojen koulutusohjelmasta.

AIEMMIN: Työskentelin konsulttiyhtiö McKinseyllä ja sen jälkeen vedin pari vuotta keskisuurten yritysten vertaissparrausverkosto Kasvuryhmää.

SEURAAVAKSI: Olen sitoutunut Uprightin missioon ainakin seuraavaksi 10 vuodeksi. Nettovaikutusten ymmärtäminen on syvä intohimoni.

SUOSITTELEN: Systemaattista uteliaisuutta mennä kohti uusia asioita ja ihmisiä.

 

Kuva: Tero Pajukallio. Annu Nieminen haluaa ymmärtää asioiden nettovaikutukset.

 

 

Measuring good and evil

 

A while ago, Annu Nieminen started to plan a new kind of a “stock exchange”: Would it be possible to develop a way of measuring how organisations perform in their mission to generate more good than bad in the world? In other words, to find out if they are using natural and human resources optimally?

“The current economic indicators are accurate in describing performance but fail to account for impact. Furthermore, most of the indicators are one-dimensional. We need comprehensive impact assessment in order to achieve a better outcome for humankind.”

Last August, Annu Nieminen launched the Upright project and set out to achieve the impossible: Her team of six researchers are developing a method that calculates the global net impact of any organisation, product or profession. The calculation method should reveal if the overall impact is positive or negative.

The researchers use a database of 80 million scientific articles to support the impact assessment. Such vast masses of data cannot be analysed without digital, automatic processing technologies and machine learning, which is why the team has set up an artificial neural network to find cause and effect relationships in the material. In order to make the ANN work, the researchers have encoded all the world’s products and services into numerical word vectors that the machine can read.

The net impact tree is an illustrative way of displaying the results in a simple and comparable format that can be used to support decision-making. The branches demonstrate the global effects of the organisation or product in question. The branches on the left have negative impacts, while the branches on the right have positive impacts on the economy, use of resources and the environment. Societal effects and the increasing of knowledge are also taken into account.

A few Finnish investors are already using the application. Next, Upright will make the information available to employees. Consumers will be able to use Upright by the end of the year. This means making responsible choices will no longer require extensive searching for information on individual products.

“Making choices that are based on one’s values will become possible for the general public, not only for the elite.”

WHO: Annu Nieminen, Entrepreneur, CEO and Founder of Upright Oy.
EDUCATION: Master of Science in Engineering from Aalto University.
BEFORE: I used to work at McKinsey consultancy firm, after which I was the leader of Kasvuryhmä, a peer coaching network for enterprises.
WHAT’S NEXT: I’m committed to the Upright mission for at least 10 years. Understanding net impacts is my passion.
I RECOMMEND: Systematic curiosity in the face of new things and people.

Photo: Tero Pajukallio. Annu Nieminen is passionate about measuring the net impact of an organisation or a product.

Facebooktwitterlinkedin