Kiertotalous – uskomatonta vai totta?

Facebooktwitterlinkedin

23.6.2016

Kiertotalouteen kohdistuu suuria odotuksia. Toisaalta siihen siirtymällä toivotaan luonnon kuormituksen vähenevän, toisaalta sen toivotaan luovan uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja synnyttävän mahdollisesti paljonkin uusia työpaikkoja. Konkreettiset esimerkit kiertotaloudesta ovat kuitenkin toistaiseksi olleet mittakaavaltaan vaatimattomia. Onko odotusten ja todellisuuden välillä siis ristiriita?

 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy selvittivät hiljan kiertotalouden mahdollisuuksia Suomessa. Tutkimuksessa käytiin laajasti läpi kiertotalouden institutionaalisia edellytyksiä. Eräs keskeisiä havaintoja hankkeesta oli, että kiertotalouden mahdollisuuksien realisoiminen vaatii säännösten ja ohjauskeinojen ennakkoluulotonta uudelleenarviointia päällekkäisyyksien ja – kiertotalouden kannalta – ristiriitaisuuksien vuoksi.

 

Hankkeessa arvioitiin kiertotalouden mahdollisuuksia myös taloudellisesti. Arvioon koottiin toistakymmentä toteutettavissa olevaa esimerkkiä, joissa uudet toimintatavat vaikuttaisivat sekä tuotantoprosesseihin että synnyttäisivät uusia tuotteita. Tällaisia esimerkkejä on löydettävissä esimerkiksi ravinnekierroista, joissa tunnetusti on suuri potentiaali energiantuotantoon mutta joiden paremmalla hallinnalla voidaan myös vaikuttaa lannoituksen tarpeeseen ja vähentää esimerkiksi vesistöjen kuormitusta. Erilaisten jätteiden kierrätyksen tehostamisella voidaan puolestaan korvata neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. Kaikissa esimerkeissä pyrittiin kuvaamaan sekä tarvittavat investoinnit uuteen teknologiaan että ne uudet materiaalivirrat ja tuotteet, joita kiertotalous synnyttää. Niinpä kiertotaloutta voitiin tarkastella myös kansantaloudellisesti.

 

Kansantalouden näkökulmasta hankkeen keskeinen tulos oli, että kiertotalous parantaa sekä uusien, kierrätykseen perustuvien tuotteiden että tuotantoprosessien tehostumisen kautta kokonaistuottavuutta ja johtaa siten kansantuotteen kasvuun. Kiertotalous näyttäytyy siis tutkimuksen kattamien esimerkkien valossa taloudellisesti kannattavana, joskin kannattavuutta voi laskea uusien teknologioiden mahdollisesti vaatima tuki. Kiertotalous synnyttää myös monille sektoreille uusia työpaikkoja.

 

Ristiriitaa odotusten ja todellisuuden välillä ei siis näytä syntyvän vaikutusten suunnan suhteen. Entä sitten vaikutusten suuruuden? Tutkimuksen kattamissa esimerkeissä vaikutukset kansantuotteeseen eivät näennäisesti ole kovin suuria – reilu puoli prosenttia kansantuotteesta – mutta jo tämä vaikutus on riittävän suuri kompensoidakseen esimerkiksi Suomen päästötavoitteiden toteuttamisesta aiheutuvat lisäkustannukset. Tulokset tukevat siten sitä näkökulmaa, että jos ympäristönäkökulma otetaan läpileikkaavasti käyttöön, se synnyttää aidosti uusia mahdollisuuksia, jotka voivat kompensoida toisaalle väistämättä syntyviä lisäkustannuksia.

 

Juha Honkatukia,

johtava asiantuntija,

VTT

Facebooktwitterlinkedin