Lisää biokaasua ja biokiertoa

Facebooktwitterlinkedin

Seuraavien vuosien aikana tullaan määrittelemään raamit kansallisen biokierron luomiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, kuinka monta kotimaisella biokaasulla kulkevaa kaasuautoa Suomen teillä kulkee vuonna 2030, ja miten Suomi lähivuosina onnistuu luomaan kierrätysravinnemarkkinat.

Panostus ravinteiden kiertoon ja biokaasuun on viisasta, sillä samalla satsauksella saadaan vähennettyä liikenteen ja maatalouden päästöjä, luodaan mahdollisuuksia ruokaketjun kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi, sekä parannetaan energia- ja ravinneomavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Myös yhdyskuntajätteiden kierrätysaste saadaan nousuun. Positiiviset vaikutukset jakautuvat ympäri Suomen.

Kiva, että on paljon tekemistä!

Kierrätysravinteiden ja biokaasun markkinanäkymien voidaan katsoa olevan erinomaiset. On kuitenkin selvää, että haasteita riittää, sillä alan toiminta- ja markkinaympäristö on vasta muovautumassa; voimassa oleva lainsäädäntö kun ei vielä täysin taivu tai osaa ottaa huomioon uuden toimialan erityispiirteitä. Tämän lisäksi ajankohtaisia kansallisia ja EU-tason säädöshankkeita on työn alla pitkä lista.

Nyt ajankohtaisista säädöshankkeita ovat muun muassa jäte- sekä uusiutuvan energian muutosdirektiivien (RED II) ja EU-lannoitetuoteasetuksen kansalliset toimeenpanot. Biokaasun tulevaisuuden liikennekäytöstä puolestaan linjataan muun muassa jakeluinfradirektiivin kansallisen seurantaraportin työstämisen yhteydessä ja ensi vuoden puolella päivitettävässä ilmasto- ja energiapolitiikassa.

Suomen hallituksen kesällä julkaisema hallitusohjelma vauhdittaa toimialan kehitystä. Ohjelma huomioi erinomaisesti biokaasu- ja ravinnekiertoasiat. Hallitusohjelmassa on lukuisia suoria toimenpiteitä biokierron edistämiseksi sekä suuri joukko epäsuoria toimenpiteitä.
Suoria toimenpiteitä ovat esimerkiksi kansallisen biokaasuohjelman laatiminen sekä suorat rahalliset satsaukset biokaasu- ja ravinnekiertoinvestointeihin seuraaville vuosille. Keskeisimmät epäsuorien toimenpiteiden joukossa olevat toimenpiteet liittyvät sen sijaan kansallisen energia- ja ilmastopolitiikan päivitykseen, mikä koskettaa biokiertosektoria eritoten päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästövähennystaakan kautta.

Tule mukaan yhteiseen ääneen!

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen yhdistys. SBB:n keskeisimmät tehtävät ovat valvoa alan yhteisiä etuja, tarjota puitteet alan toimijoiden väliseen yhteistyöhön sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Jäseneksi ovat lämpimästi tervetulleita yritykset, yhteisöt sekä yksityiset henkilöt, jotka kokevat yhdistyksen ajamat asiat omikseen. Nyt tarvitaan vahvaa yhteistyötä ja yhteistä ääntä, jotta asiat toteutetaan kuten on sovittu!
Ollaan yhteydessä!

Anna Virolainen-Hynnä
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnajohtaja

Facebooktwitterlinkedin