Lupa yhdeltä luukulta

Facebooktwitterlinkedin

Hallitus esittää uutta lakia, joka mahdollistaa eräiden ympäristöön liittyvien lupien käsittelyn yhtä aikaa. Yhden luukun mallissa lupa-asiakas voisi kerralla hakea sähköisesti yhdeltä asiointipisteeltä useiden eri viranomaisten lupia. Lupa-asioita koordinoiva viranomainen hoitaisi yhteydet muihin lupaviranomaisiin asiakkaan puolesta. Tavoitteena on nopeuttaa ja sujuvoittaa lupaprosessia.

”Uudistuksesta hyötyisivät hakijat, muut asianosaiset ja viranomaiset, kun hakemusten käsittely muuttuisi helpommaksi ja nopeammaksi. Lupien käsittely yhdessä luukussa parantaisi myös viranomaisten välistä tiedonkulkua ja lisäisi yhteistyötä yli hallintorajojen”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Lupien käsittelyn yhteensovittaminen edellyttää, että hankkeelle haetaan joko ympäristönsuojelulain, vesilain tai maa-aineslain mukaista lupaa sekä ainakin yhtä seuraavista luvista: luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa tai maankäyttö- ja rakennuslain, kaivoslain taikka vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukainen lupa.

Eri lupia, mutta yhteiset käsittelyvaiheet

Yhdessä luukussa eri lupien samat käsittelyvaiheet tapahtuisivat yhtä aikaa. Näitä olisivat lupahakemuksen täydentäminen, asianosaisten, yleisön ja muiden viranomaisten kuuleminen, hakijan kuuleminen saadusta kuulemispalautteesta sekä lupapäätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen. Hakija voisi halutessaan saada neuvontaa ennen hakemuksen vireille tuloa, ja hakijan ja viranomaiset voisivat järjestää ennakkotapaamisen.

Viranomaisten olisi tarpeen mukaan tehtävä yhteistyötä lupamääräysten yhteensopivuuden varmistamiseksi. Lupaviranomaiset antaisivat erilliset lupapäätökset samanaikaisesti.

Yhteensovittava, koordinoiva viranomainen olisi maakuntauudistuksen yhteydessä perustettava Valtion lupa- ja valvontavirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen riippuen siitä, kumpi viranomainen on toimivaltainen hankkeeseen liittyvässä ympäristö-, vesi- tai maa-ainesluvassa. Toimivalta lupahakemusten käsittelyyn ja päätösten antamiseen säilyisi ennallaan.

Pelkästään Valtion lupa- ja valvontavirasto toimivaltaan kuuluvat lupahakemukset voitaisiin käsitellä yhdessä ja antaa yksi yhteinen Valtion lupa- ja valvontaviraston päätös. Lupaprosessin lopputuloksena voisi siis olla useampi erillinen lupapäätös tai yksi yhteinen lupapäätös.

Yhteensovittaminen ei koskisi mahdollista muutoksenhakua.

Hakija päättää yhteensovittamisesta

Hakija voisi itse päättää, yhteensovitetaanko eri lupien käsittelyä ja missä lupa-asioissa. Yhteensovittaminen olisi mahdollista myös vain osassa hankkeen edellyttämistä luvista. Hakija voi myös valita nykyisen lupien erillismenettelyn.

Yksi luukku pohjautuisi valtion ja kuntien sähköisiin asiointijärjestelmiin. Hakijan olisi toimitettava lupahakemus viranomaisille ”sähköisen luukun” kautta. Sähköinen menettely helpottaisi viranomaisten toimintamahdollisuuksia ja keskinäistä yhteistyötä sekä tekisi toiminnanharjoittajan sekä viranomaisten yhteistyöstä joustavaa. Lisäksi sähköinen asioiden käsittely mahdollistaisi nykyisen ympäristötiedon tehokkaamman käytön.

Hallituksen esityksellä ehdotetaan muutettavaksi myös ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia tiivistämällä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja lupamenettelyjen välistä suhdetta. Lisäksi lupien yhteensovittaminen edellyttää muutoksia myös eräisiin muihin lakeihin.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021

Kuva: Scanstockphoto

Facebooktwitterlinkedin