Luvat yhdeltä luukulta

Facebooktwitterlinkedin

Luvituksen uskotaan jouduttuvan, jos uusi lakiluonnos ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseksi etenee. Tavoitteena on, että lupa-asiakas asioisi eri viranomaisten kanssa yhdeltä asiointipisteeltä, niin sanotusti yhden luukun mallilla.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta viimeistään 20. maaliskuuta.

Lakiehdotus koskisi ympäristölupia, vesilain mukaisia lupia, maa-aineslupia, luonnonsuojelulain mukaisia poikkeuspäätöksiä, kaivos- ja kemikaaliturvallisuuslupia sekä rakentamisen lupia.

Uuden lain mukaan yhtä aikaa vireillä olevien lupahakemusten tietyt käsittelyvaiheet, kuten kuuleminen ja päätösten antaminen, toteutettaisiin samanaikaisesti ja osin yhdessä. Luvanhakijan hallinnollinen taakka vähenisi, kun lupahakemukset ja niihin liittyvät selvitykset voisi laatia samalla kertaa. Viranomaisten keskinäinen yhteistyö lisääntyisi, ja ne voisivat hyödyntää saatua tietoa yli hallintorajojen. Hakijalle tarjottaisiin myös laaja-alaisesti neuvontaa.

Luvanhakija saisi itse päättää, sovitetaanko lupahakemusten käsittelyä yhteen. Hakija voisi myös halutessaan keskeyttää prosessin.

Yhteensovittavana viranomaisena toimisi tuleva Valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen riippuen siitä, mitä lupia haetaan. Yhteensovittava viranomainen huolehtisi hakemusten käsittelyn samantahtisesta etenemisestä asettamalla käsittelyn eri vaiheille tavoitteellisia määräaikoja.

Kuuleminen eri hakemuksista tapahtuisi samalla kertaa. Osallistumismahdollisuudet säilyisivät muuten ennallaan. Lupapäätökset olisivat jatkossakin erillisiä, mutta ne annettaisiin samaan aikaan.

 

YVA ja luvat yhteen

 

Ympäristöministeriö pyytää samalla lausuntoja säädösmuutoksista, joilla ympäristövaikutusten arviointi- (YVA) ja lupamenettelyjä sovitettaisiin yhteen.

YVA-laissa täsmennettäisiin sitä, miten YVAn ja luvan selvitystarpeet voitaisiin yhteensovittaa ja miten samoja selvityksiä voitaisiin hyödyntää eri menettelyissä.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voitaisiin kuulla samassa yhteydessä kuin Luovassa käsiteltävästä ympäristölupahakemuksesta, jos hankkeella ei olisi sijainnin, laajuuden tai teknisten ominaisuuksien kannalta muuta toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa.

Jotta lupahakemusten käsittelyn yhteensovittaminen saataisiin toimimaan käytännössä, olisi viranomaisen sähköistä asiointia kehitettävä. Työtä tehdään osana työ- ja elinkeinoministeriön Luvat ja valvonta -kärkihanketta.

 

Kuva: Scanstockphoto. Ympäristöministeriö toivoo, että ehdotettu laki nopeuttaisi ja sujuvoittaisi ympäristöhallinnon lupakäytäntöjä.

Facebooktwitterlinkedin