Maa-ainesten kierrätys kannattaa

Antti Nokelainen ja Johanna Alakerttula
Facebooktwitterlinkedin

Maa-ainesten kierrätyksellä parannetaan infrarakentamisen taloudellisia toimintaedellytyksiä.

Lähes jokaisella toimialalla hiilineutraalius sekä kiertotalous ovat asioita, joita pyritään nyt tehostamaan erilaisilla toimenpiteillä. Rakentaminen on yksi mahdollisuuksia täynnä olevista toimialoista, sillä siinä liikkuvat suuret raaka-aine- ja maa-ainesvolyymit. Sille on asetettu myös EU:ssa tiukkoja tavoitteita sekä kiertotalouden että hiilidioksidipäästöjen osalta. Rakentaminen nousi esiin myös juuri julkaistussa kiertotalousohjelmassa.

Rakentamisessa kiertotalous yhdistetään hyvin usein rakennusjätteisiin. Infrarakentamisen mahdollisuuksia kiertotalouden edistämiseksi ei sovi kuitenkaan unohtaa, sillä kiviainekset ovat uusiutumattomia luonnonvaroja ja siksi niiden resurssiviisas hyödyntäminen on hyvin tärkeää.

Tampereen yliopistossa toteutettiin tutkimus, jossa selvitettiin maa-ainesten kiertotalouden nykytilaa sekä kehitysmahdollisuuksia infrarakennusyrityksessä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että maa-ainesten kiertotalous on ollut olennainen osa infrarakennushankkeita jo pitkään. Infrarakentamisessa tarve maa-ainesten kiertotaloudelle nousee siitä, kun osassa rakennusprojekteista syntyy ylimääräisiä maa-aineksia louhintojen ja kaivuutöiden seurauksena ja vastaavasti osalla projekteista on tarve ylimääräiselle materiaalille.

Esimerkiksi väylärakentamisessa suuria määriä heikkolaatuisia savi- ja hiekkamaita korvataan kiviaineksella teiden kantavien kerrosten rakentamisessa. Kun maa-aineksia korvataan toisilla, seuraa tilanne, jossa aina jollekin materiaalille tulee määrittää hyödyntämiskohde. Jos hyödyntämiskohdetta ei löydy, ainoa vaihtoehto on sijoittaa ne maankaatopaikalle.

Maa-aineisten ominaisuudet ja kierrätyksen suunnittelu ovat ratkaisevassa asemassa.

Maa-ainesten kiertotaloudessa olennainen rajoittava tekijä on, että maa-ainesten laadullisten ominaisuuksien pitäisi täyttää uudelleenhyödyntämiskohteen vaatimukset. Tutkimuksessa kävi ilmi, että jokaiselle eri maa-aineslajille on olemassa omat uudelleenkäyttökohteensa. Taulukossa on esitetty erilaisten maa-ainesten uudelleenkäyttökohteita.

Ylijäämämateriaalien hyödyntämistä saadaan tehostettua seuraamalla ja suunnittelemalla ennakoivasti maa-ainesten ylijäämiä ja tarpeita. Kaikkia ylimääräisiä maa-aineksia ei todennäköisesti saada kierrätettyä, mutta tavoitteena tulisi aina olla maankaatopaikalle sijoitettavan maa-aineksen määrän minimointi ja maa-ainesylijäämien ja tarpeiden kohtaamisen sujuvoittaminen eri työmaiden välillä.

Tehokkaan maa-ainesten kierrättämisen tärkein tekijä on tehokas ja hyvin suunniteltu maa-aineslogistiikka. Systemaattisen kierrättämisen avulla saadaan pienennettyä maa-ainesten kuljetusmatkoja, jolloin myös rakentamisesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt vähenevät.

Tehokkaalla maa-ainesten hallinnalla saadaan myös parannettua rakennushankkeiden taloudellisia toimintaedellytyksiä. Maa-ainesten kierrättämisen ansioista kustannuksia saadaan pienennettyä. Sekä logistiikkakustannukset, maankaatopaikkamaksut että neitseellisten raaka-aineiden kustannukset pienenevät.

Teksti: Antti Nokelainen ja Johanna Alakerttula

Antti Nokelainen on kehitysinsinööri YIT:llä.
Akkukierrätys Pb Oy:n toimitusjohtaja Johanna Alakerttula on jatko-opiskelija Tampereen yliopistolla.

CICAT2025 Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin -tutkimushanke vauhdittaa siirtymistä kestävään kiertotalouteen.

 

Materiaali Hyödyntämiskohde
Kiviainekset Ylijäämä kiviainesta jalostetaan ja hyödynnetään mm. kadunrakentamisessa ja muissa kantavissa rakenteissa.

 

Moreeni ja hiekka Hyödynnetään täytöissä ja rakenteissa, joilla ei ole korkeita kantavuusvaatimuksia.

 

Savi ja siltti Kierrätetään muun muassa kasvualustojen valmistamiseen, maisemointiin ja meluvalleihin.

 

 

Kuvat: Antti Nokelainen ja Johanna Alakerttula.

Facebooktwitterlinkedin