Paras tekniikka käyttöön

Facebooktwitterlinkedin

29.8.2018

Ovatko Suomen jätteenkäsittelylaitokset parasta käyttökelpoista tekniikkaa? Suomessa useiden laitosten on pian tehtävä tästä selvitys.

 

Euroopan komissio julkaisi elokuussa pitkään valmistellut päätelmät parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta jätteidenkäsittelyssä. Viralliset WT BAT (best available technology for waste treatment) -päätelmät on julkaistu EU:n lakikokoelmassa 17. elokuuta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.208.01.0038.01.ENG&toc=OJ:L:2018:208:TOC

BAT-päätelmät koskevat niin kutsuttuja jätteenkäsittelyn direktiivilaitoksia, joita on Suomessa arviolta noin 150. Direktiivilaitosten ympäristölupamääräysten on perustuttava BAT-päätelmiin parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimusten toteuttamiseksi.

Puoli vuotta aikaa

Nyt kun komissio on julkaissut jätteidenkäsittelyn BAT-päätelmät, on jätteenkäsittelyn direktiivilaitosten toiminnanharjoittajilla puoli vuotta aikaa antaa valvontaviranomaiselle selvitys toimintansa päätelmienmukaisuudesta. Paras käyttökelpoinen tekniikka ja BAT-päätelmissä annetut päästötasot ovat pohjana nykyisen toiminnan ja päätelmien vertailulle.

Valvontaviranomainen arvioi toiminnanharjoittajan selvityksen perusteella, onko toiminnan ympäristölupaa tarkistettava, jotta se vastaa BAT-päätelmien vaatimuksia. Jos ympäristöluvan tarkastaminen on tarpeen, on toimijan jätettävä siitä hakemus lupaviranomaiselle. Tämä voi velvoittaa toimijan noudattamaan BAT-päätelmiä aikaisintaan neljän vuoden kuluttua päätelmien julkaisusta.

Jätteidenkäsittelyn BAT-päätelmät aiheuttavat päänvaivaa kiertotalouden toimijoille.

”Toimialan lainsäädäntö muuttuu niin kovaa vauhtia ja monella eri rintamalla, että perässä voi olla vaikea pysyä. Siinä voi olla kyse isoistakin rahoista ja investointitarpeista laitoskohtaisesti”, toteaa Vahanen Environment Oy:n projektipäällikkö Riikka Kantosaari. Kantosaarella on pitkä kokemus kiertotalouden toimijoiden ympäristökonsultoinnista.

Laitokset voivat joutua tekemään uusia investointeja saavuttaakseen päätelmien mukaiset päästötasot. BAT- päätelmien mukaisista päästötasoista on kuitenkin mahdollista hakea poikkeamaa, jos ne esimerkiksi johtaisivat laitoksella kohtuuttoman korkeisiin kustannuksiin suhteessa saavutettaviin ympäristöhyötyihin. Lievempien päästöraja-arvojen edellytykset arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

EU:n teollisuuspäästödirektiivin ja Suomen ympäristönsuojelulain muutosten mukanaan tuoma BAT-päätelmien sitovuus on tehnyt BAT-työstä toimijoiden kannalta entistä tärkeämpää.

Vaikka jätteidenkäsittelyn BAT-päätelmien sisältö on lyöty lukkoon, liittyy päätelmien soveltamiseen edelleen avoimia kysymyksiä:

”Direktiivilaitosluokittelussa on tietyissä tapauksissa vielä epäselvyyttä. Samoin hulevesien osalta on epäselvää, mitä vaateita niihin tullaan kohdentamaan”, Kantosaari sanoo.

Kansallisen BAT-päätelmien soveltamisohjeen odotetaan valmistuvan syksyllä, mikä toivottavasti selkiyttää tilannetta. Samoin jätteenkäsittelylaitosten direktiivilaitosmäärittelystä on valmisteilla ohje, joka valmistunee alkusyksystä.

Riikka Kantosaari ja Esa Salminen. Kirjoittajat ovat ympäristöteknologian asiantuntijoita Vahanen Environment Oy:ssä.

 

Kuva Mirkku Merimaa/ Suomen Erityisjäte Oy. Vahanen Environment Oy teki selvityksen Suomen Erityisjäte Oy:n Kiimassuon jätekeskuksen pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnoista suhteessa jätteenkäsittelyn BAT-päätelmiin.

Facebooktwitterlinkedin