Pienistäkin ympäristörikkomuksista edesvastuuseen

Facebooktwitterlinkedin

22.4.2015

Ympäristörikostorjunnan ongelmana on saattaa pienetkin ympäristörikkomuksen tehneet vastuuseen. Ympäristörikostyöryhmä ehdottaakin selvitystyön tekemistä siitä, tulisiko pienistäkin ympäristörikkomuksista aiheutua seuraamus. Se voisi olla esimerkiksi jonkinlainen laiminlyöntimaksu.

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasosen ja sisäministeri Päivi Räsäsen asettaman ympäristörikostyöryhmän työ on valmistunut. Ympäristörikosten ehkäisyssä ja torjunnassa työryhmä tunnisti selkeäksi ongelmakohdaksi viranomaisten välisen yhteistyön vähäisyyden.

Työryhmä esittääkin vahvaa panostusta valtakunnallisen ja alueellisen viranomaisyhteistyön kehittämiseen. Käytännön toimenpiteenä työryhmä ehdottaa aluetasolle perustettavia viranomaisyhteistyön ryhmiä.

Ympäristölainsäädännön valvonnassa viranomaisyhteistyötä tekevät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaiset. Ympäristörikosasioissa vastuu esitutkinnasta on esitutkintaviranomaisilla ja syyteharkinnasta syyttäjänlaitoksella. Myös Tullilla ja Rajavartiolaitoksella on keskeinen rooli rajat ylittävän ympäristörikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa.

Työryhmän mukaan myös uudentyyppiseen ympäristörikoskoulutukseen tulee panostaa. Ympäristörikosten tutkinta edellyttää erityisosaamista, jota voidaan hankkia vain perehtymällä ympäristörikosten erityispiirteisiin ja hallitsemalla vaativa taktinen ja tekninen tutkinta.

Työryhmä ehdottaa, että jatkossa poliisiammattikorkeakoulu järjestäisi viranomaisille säännöllistä ja toimialarajat ylittävää koulutusta, jonka suunnitteluun kaikki ympäristörikosten parissa työskentelevät osallistuisivat.

Ympäristörikosstrategialla haetaan muutosta asenteisiin. Tavoitteena on lisätä tietoa esimerkiksi siitä, mitä ympäristölainsäädäntö velvoittaa ja millaiset teot täyttävät ympäristörikoksen kriteerit. Ympäristörikokset rikostyyppinä ja suhtautuminen niihin tulee nostaa tasavertaiseen asemaan suhteessa muihin rikoksiin.

”Tällä hetkellä vain hyvin pieni osa ympäristörikoksista tulee viranomaisten tietoon. Pidän erittäin tärkeänä, että yleinen tietotaso ympäristörikollisuudesta lisääntyy ja kynnys tutkintapyynnön tekemiseen madaltuu, jos ympäristöä on tahallisesti pilattu tai vahingoitettu. Myös rangaistusten tulee olla tarpeeksi kovia. Ympäristön tahallisesta vahingoittamisesta, myös pienemmistä rikkomuksista, tulee joutua vastuuseen”, sanoo ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Ympäristörikostorjunnan strategian asettamat tavoitteet pyritään täyttämään vuoteen 2020 mennessä. Työ aiheen parissa jatkuu kahden vuoden välein päivitettävän toimenpideohjelman avulla.

Facebooktwitterlinkedin