Kuljettajien tiedot jätehuoltorekisteriin, sote-jätteet säilyvät kuntien vastuulla… Nämä asiat muuttuvat jätelainsäädännössä vuoden vaihteessa

Jätelainsäädäntö muuttuu
Facebooktwitterlinkedin

Heti tammikuun alusta alkaen vuonna 2023 astuu voimaan eräitä muutoksia jätehuoltolainsäädännössä.

Jätteen ammattimaisen kuljetus- ja välitystoiminnan hyväksymisen edellytykset uudistuvat.

Jätekuljetusten siirtoasiakirjojen tiedoista otettiin syyskuussa käyttöön uusi rekisteri. Se parantaa viranomaisten tiedonsaantia jätteistä.

Siirtoasiakirjavelvoitteen piiriin kuuluvat mm. vaaralliset jätteet, rakennus- ja purkujätteet ja eräät lietteet. Saostus- ja umpisäiliölietteistä tulee antaa tammikuusta alkaen entistä tarkemmat tiedot.

Jätteen kuljettamisesta ja välittämisestä voi hakea tietoa jätehuoltorekisteristä. Sieltä voi myös etsiä tarvitsemalleen palvelulle sopivaa tekijää.

Suomen ulkopuolella kotipaikkaansa pitävien jätteen kuljettajien on haettava jätehuoltorekisteriin merkintää.

Samalla otetaan käyttöön myös tuottajarekisteriä koskevat tietopalvelut.

Jätehuoltorekisteriasioita muutettiin huhtikuussa jätelain muutoksella HE 494/2022.

Muutoksilla parannetaan ajantasaisen jätetiedon saatavuutta, jätevirtojen jäljitettävyyttä ja valvontaa.

Jätehuoltoyhtiöille väljempi sidosyksikköraja

Lainsäädäntövalmistelussa käytiin pitkään rajanvetoa siitä, kuinka paljon kunnalliset jätehuoltoyhtiöt voivat myydä palveluitaan markkinoilla ilman, että ne menettävät asemansa kunnan sidosyksikkönä.

Alun perin jätelaissa todettiin, että kunnallisen jätehuoltoyhtiön ulosmyyntiraja eli niin sanottu sidosyksikköraja laskisi viiteen prosenttiin liikevaihdosta vuoden 2030 alusta.

Jätelain muutos HE 209/2022 kuitenkin linjasi, että sidosyksikköraja pysyy 10 prosentissa myös 1.1.2030 alkaen.

Muutoksen tavoitteena on laajentaa kuntien jätehuoltoyhtiöiden mahdollisuuksia tarjota jätehuollon palveluita markkinaehtoisesti.

Hyvinvointialueiden jätehuoltoon siirtymäaikaa

Lisäksi jätelakiin lisättiin siirtymäsäännös liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen jätehuoltoon.

Sen mukaan kunnat ovat edelleen vastuussa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä. Siirtymäaika jatkuu vuoden 2025 loppuun saakka.

Hyvinvointialueet voivat kuitenkin järjestää jätehuoltonsa jo ennen siirtymäajan umpeutumista, jos ne ilmoittavat asiasta kunnalle puoli vuotta etukäteen.

Muovituotteiden tuottajille siivousvastuu

Tiettyjen kertakäyttöisten muovituottajien tuottajat joutuvat korvaamaan kunnille tuotteiden jätehuollosta ja roskien siivoamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Jätelain muutos HE 141/2022 siirtää myös kalastusvälineiden jätehuollon tuottajien vastuulle.

Muovituotteille tulee uusia erilliskeräysvaatimuksia. Heinäkuusta 2024 alkaen korkin tulee pysyä kiinni juomapullossa, jotta korkit eivät jää roskaamaan ympäristöä. Juomapullojen valmistuksessa on myös käytettävä tietty määrä kierrätettyä uusiomuovia.

Vihreiden hankkeiden luvat ohituskaistalle

Vihreän siirtymän mahdollistamat investoinnit ja hankkeet pääsevät lupakäsittelyssä etusijalle muihin hankkeisiin nähden.

Vihreän siirtymän lainsäädäntömuutoksen HE 128/2022 ansiosta eräät vihreän siirtymän hankkeet saavat väliaikaisen etusijan aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä. Etusija koskee vuosia 2023–2026. Hallintotuomioistuimia etusijaisuus koskee vuosina 2023–2028.

Tavoitteena on nopeuttaa lupahakemusten ja mahdollisten valitusten käsittelyä.

Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, laki vesilain väliaikaisesta muuttamisesta, laki ympäristönsuojelulain väliaikaisesta muuttamisesta ja laki maankäyttö- ja rakennuslain väliaikaisesta muuttamisesta tulevat voimaan 1.1.2023.

Muutoksen tavoitteena on vähentää Suomen riippuvuutta fossiilisesta energiasta, lisätä energiaomavaraisuutta sekä siirtyä kohti ekologisesti kestävämpää taloutta.

Suomen ympäristökeskus hoitaa keskitetysti viranomaistehtäviä

Jos Suomi on ympäristövaikutusten kohde tai aiheuttaja hankkeessa, joka ylittää valtioiden rajat, tätä hanketta koskevat viranomaistehtävät siirtyvät ympäristöministeriöstä Suomen ympäristökeskukselle.

Tehtävien siirrolla ympäristöministeriö voi keskittää resurssinsa sille ensisijaisesti kuuluviin yhteiskunnallisesti merkittäviin laaja-alaisiin ja strategisiin tehtäviin.

Lakimuutokset koskevat ympäristövaikutusten arvioinnista annettua YVA-lakia, suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annettua SOVA-lakia sekä maankäyttö- ja rakennuslakia.

YVA-lakiin lisätään myös säännös vanhojen asiakirjojen sisältämien henkilötietojen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Adobe Stock. Jätelainsäädännön muutokset vaikuttavat jätehuoltoon 2023.

Facebooktwitterlinkedin