Rakennustuotteiden uudelleenkäyttöön on liittynyt Suomessa väärinkäsityksiä – Ympäristöministeriö korostaa, että rakennustuotteita voi uudelleenkäyttää ilman CE-merkintää

Purkupiha Tampere
Facebooktwitterlinkedin

Saako purettavan kohteen ikkunoita, ovia tai tiiliä käyttää uudelleen toisessa rakennuskohteessa?

Suomessa on ollut tästä epäselvyyttä. Tiedetään tilanteita, ettei rakennusvalvonta ole hyväksynyt rakennustuotteiden uudelleenkäyttöä vaan on edellyttänyt, että puretut ja uudelleenkäytettäväksi aiotut rakennustuotteet olisi pitänyt CE-merkitä.

”Ympäristöministeriön tietoon on tullut yksittäisiä tapauksia, joissa kentällä on ollut erimielisyyttä ja käytännön ongelmatilanteitakin ja joissa rakennusvalvonta on edellyttänyt uudelleenkäytettäviltä rakennustuotteilta CE-merkintää. On väärinkäsitys, että uudelleenkäytettävien rakennustuotteiden CE-merkintää edellytettäisiin sääntelyssä”, toteaa ympäristöministeriön hallitussihteeri Mikko Koskela.

 

Uudelleenkäyttö on jo mahdollista

Ympäristöministeriö on pyrkinyt viime aikoina selkiyttämään sitä, kuinka EU:n sisämarkkinasäännöt ja tuotehyväksyntä suhtautuvat rakennustuotteiden uudelleenkäyttöön.

Ministeriön edustajat osallistuivat toukokuussa aihetta käsitelleeseen pyöreän pöydän keskusteluun. Kesäkuussa ministeriö julkaisi aiheesta tiedotteen. Sen mukaan rakennustuotteiden uudelleenkäyttö on Suomessa mahdollista rakennuspaikkakohtaista varmentamista käyttäen.

Uudelleenkäytettävää rakennustuotetta ei tarvitse CE-merkitä, jos tuotetta ei olennaisesti muuteta.

Valtioneuvoston kanslia julkaisi kesäkuussa Rakennusosien uudelleenkäytön edellytykset Suomessa -policy briefin eli politiikkakatsauksen.

Sen mukaan sääntelyn epäselvyys on osin vaikeuttanut rakennusosien uudelleenkäyttöä Suomessa. Etenkin purkumateriaalien tuotehyväksyntään liittyvä EU-lainsäädäntö on ollut haaste uudelleenkäytölle.

Koskela korostaa, että EU:n rakennustuoteasetus koskee uusia tuotteita. Siinä ei puhuta uudelleenkäytettävistä tuotteista, eikä sen perusteella voi vetää johtopäätöstä, etteikö uudelleenkäyttö olisi mahdollista.

Asiaa on kysytty EU-komissiolta, joka on ohjeistanut jäsenmaita niin, että pääsääntöisesti uudelleenkäytettäviä rakennustuotteita ei tarvitse CE-merkitä. Ainoastaan silloin tuotteeseen kohdistuu CE-merkintävelvoite, jos uudelleenkäytettävää tuotetta ehostetaan niin, että sen ominaisuudet muuttuvat merkittävästi. Silloin se katsotaan uudeksi tuotteeksi.

 

Rakennusvalvonnalle tukea

Ympäristöministeriön mukaan uudelleenkäytettävän tuotteen ominaisuuksia on testattava tai tuote on muuten osoitettava soveltuvaksi aiottuun käyttöön. Tuotteen kelpoisuus käyttökohteeseen tulee siis aina varmistaa.

Uudelleenkäytettävien rakennusosien kelpoisuus rakennuskohteeseen osoitetaan rakennuspaikkakohtaisella varmennuksella. Suomesta löytyy rakennustuotteiden tuotehyväksyntään asiantuntijaorganisaatioita ja palveluita.

Koskelan mukaan tarvitaan yhteisesti sovittuja menettelytapoja kelpoisuuden osoittamiseen.

”Rakennusalalla on ollut aktiivinen ote, että eri sidosryhmät voisivat yhdessä kehittää menettelyjä, joilla rakennustuotteiden kelpoisuus uudelleenkäyttöön voitaisiin ketterästikin osoittaa. Tämä vaatii paljon kehitystyötä.”

Valtioneuvoston politiikkakatsaus toteaa, että rakennusosien uudelleenkäyttöä voidaan edistää sääntelyn lisäksi kehittämällä materiaalien ominaisuuksien todentamiseen ja varmentamiseen sekä kelpoisuuden osoittamiseen liittyviä menetelmiä, menettelytapoja ja ohjeita.

Koskela pitää rakennusvalvontaa tärkeänä lenkkinä tuoteturvallisuuden takaamisessa. Siksi rakennusvalvonnan tueksi tarvitaan selkeät menettelytavat.

Green Building Council Finland (FIGBC) uskoo, että koulutukselle ja tuelle on tarvetta:

”Green Building Council Finlandin verkostossa on keskusteltu, että voisimme myös osaltamme auttaa ja vauhdittaa sitä, että rakennusvalvonta ottaa käyttöön selkeät menettelytavat, jotka edistävät uudelleenkäyttöä”, FIGBC:n asiantuntija Elina Samila näkee.

Jos esimerkiksi irrotetut ja testatut betonielementit, tiilet tai ikkunat voidaan siirtää uuteen kohteeseen varmentamisen jälkeen, tämä vähentäisi raaka-aineiden tarvetta sekä päästöjä.

 

Rakennustuoteasetus uudistuu

Euroopan komissio on parhaillaan uudistamassa rakennustuoteasetustaan, mutta uudistuksen odotetaan kestävän vuosia. Valmistelussa on esitetty, että uuteen asetukseen tulisi rakennustuotteiden kestävyyttä, korjattavuutta, vaihdettavuutta, uudelleenkäyttöä ja purettavuutta edistävää sääntelyä.

”Suomen näkökulmasta olisi erittäin tärkeää, että uudelleenkäyttö tulisi osaksi EU-sääntelyä, jotta pelisäännöt olisivat yhteiset ympäri Eurooppaa. Asetusvalmisteluun on nyt tärkeää osallistua”, Koskela sanoo.

Suomessa valmisteilla olevan uuden rakentamislain tarkoituksena on luoda materiaalien kiertotaloudelle hyvät edellytykset. Sääntely tulee ohjaamaan uudisrakentamista materiaalien hyödyntämiseen sekä velvoittamaan purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitysten tekoon.

 

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Purkupiha Oy. Lamminpäässä Tampereella purettiin keväällä teollisuushalleja. Purkupiha Oy:n pilotoima tietomallinnus vauhdittaa rakennusosien purkamista ehjänä uudelleenkäyttöön.

Facebooktwitterlinkedin